Tonin Prendi & Partners

MIRË SE VINI NË STUDION TONË

Studio ligjore “TP & PARTNERS”, është themeluar me qëllim që t’ju ofrojë klientëve te saj, shërbim të specializuar në fushën e së drejtës, duke i përfaqësuar ata në çështje me shtrirje kombëtare dhe ndërkombëtare, në të gjitha shkallët e gjykimit.

Më shumë

Location

PENALE

Asistencë ligjore gjatë proçesit penal, duke filluar që nga momentet e para të ndjekjes penale e deri në daljen e vendimit përfundimtar. Konsulencë ligjore dhe përfaqësim në të gjitha statuset e mundshme që mund të përballen klientët tanë, si...

Më shumë

CIVILE

Konsulencë juridike në lidhje me lindjen e detyrimeve kontraktore, ndryshimin dhe shuarjen e marrë­dhenieve juridike. Konsulencë dhe asistencë ligjore gjatë proçesit gjyqësor në fitimin dhe mbrojtjen e së drejtës së pronësisë...

Më shumë

(+355) (4) 45 25 460

(+355) (4) 45 25 461

(+355) 68 20 51 219

(+355) 69 72 84 340FAMILJARE

Asistencë dhe konsulecë ligjore për zgjidhje martese, përgatitje të akt marrë­veshjeve për zgjidhje me mirë­kuptim të martesës, përgatitje të ko­ntratave që rregullojnë regjimin pasuror martesor, përcaktimin e përgjegjësisë prindërore...

Më shumë

ADMINISTRATIVE

Konsulencë në komunikimin me organet e administratës shtetërore, asistencë në hartimin e akteve dhe në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm. Ankime të akteve admi­nistrative dhe përfaqësim në gjyq përpara të gjitha gjykatave...

Më shumë

TREGTARE

Konsulencë dhe asistencë juridike në themelimin e shoqërive tregtare, në formën ligjore të ushtrimit të vepri­mtarisë tregtare, në përgatitjen e akteve të themelimit për regjistrim të sho­qërisë pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit...

Më shumë

PUNËSIMI

Konsulecë ligjore dhe përfaqësim në gjyqë, për çështje që kanë të bëjnë me largimin nga puna në kundërshtim me ligjin, duke kërkuar shpërblimin e detyrimeve nga punëdhënësi, apo mosmarrëveshje të tjera që kanë të bëjnë me...

Më shumë

Na kontaktoni